حرارت دستگاه سفارشی


  • حرارت دستگاه سفارشی
  • حرارت دستگاه سفارشی
  • حرارت دستگاه سفارشی
  • حرارت دستگاه سفارشی
  • حرارت دستگاه سفارشی

  HLP بسته بندی تولید کننده مستقل بسته بندی شده توسط حرارت، مانند تاول و بسته بندی تاشو، و همچنین سینی و خلاء تشکیل به عنوان درج در جعبه های پلاستیکی روشن و Klearfold پاسداران استفاده می شود. پاک VAC-سینی درون جعبه موضع محتویات بسته ایمن، ایجاد زیبایی شناسی هیجان انگیز و توهم محتویات شناور در داخل جعبه روشن است.

  تماشای فیلم خود را