لوله و تورهای آخر هفته


  • tubes_and_rounds_02
  • tubes_and_rounds_01
  • tubes_and_rounds_03
  • لوله و تورهای آخر هفته
  • لوله و تورهای آخر هفته
  • لوله و تورهای آخر هفته

لوله های پلاستیکی روشن، دور و بیضی واقعا ایستادگی کردن در دریایی از مستطیل قفسه های فروشگاه. ما درخواست چاپ و تزئینات تکنیک های با کیفیت بالا و به همان لوله نورد، لبه ما برای حضور قفسه یکی از یک نوع است. لوله های پلاستیکی روشن ما بسیار محکم است، ارائه یک نگاه معتبر و احساس.

 

ما را توسعه و لوله نورد لبه با دیوارههای مخروطی که لانه برای بهبود بهره وری حمل و نقل، در حالی که ارائه ظاهر قفسه متمایز است. و علاوه بر لوله های پلاستیکی استاندارد و مخروطی با درز طرف چسب، ما ارائه می دهیم لوله نورد لبه است که می sonically برای برنامه های کاربردی که در آن لوله های روشن رایگان چسب ترجیح داده می شوند مهر و موم شده.

تماشای فیلم خود را