ماشین-د ډکولو لپاره غوښتنلیکونه


  • machine_fill_applications
  • ماشین-د ډکولو لپاره غوښتنلیکونه

 

زموږ له نرمو دعالقی، Klearfold ® روښانه پلاستيک د صندوقونو په مشرۍ د تېلو کرښه سامان جوړونکو له خوا د ماشین-ډکول پلاستيکي تر ټولو د وړانديز شوو صندوقونو دي. د نرمو په عملیايت دقت او د املا باوري کړي چې Klearfold پلاستيکي بکسونه په موثره توګه په حتی د لوړ سرعت cartoner وسايل دي. ماشین ډکولو APET او RPET پلاستيکي بکسونه شو يو ځل تاريخي ننګونه ګڼل کېږي ... چې د ده، تر HLP Klearfold د دغو موادو د نرمو دشمېر بشپړ.

د څار د ماشين د ډکولو لپاره مظاهرې          

Watch زموږ ویډیو