අභිරුචි Thermoforming


  • අභිරුචි Thermoforming
  • අභිරුචි Thermoforming
  • අභිරුචි Thermoforming
  • අභිරුචි Thermoforming
  • අභිරුචි Thermoforming

  HLP ඇසුරුම් Stand-alone thermoformed ඇසුරුම්, බිබිලි මතු වීම හා clamshell ඇසුරුම්, මෙන්ම පැහැදිලි ප්ලාස්ටික් පෙට්ටි සහ Klearfold තබන්නා දී රැසක් ලෙස භාවිතා කළ වැකුම්-පිහිටුවා බන්දේසි නිෂ්පාදනය කරයි. පැහැදිලි පෙට්ටි තුළ පැහැදිලි VAC-බන්දේසි සුරක්ෂිතව පැකේජය අන්තර්ගතයන් ස්ථානගත, සිත් ලලිත කලාව හා පැහැදිලි කොටුව තුළ පාවෙන අන්තර්ගතය මායාව නිර්මාණය කරන්න.

  අපේ වීඩියෝ නැරඹීමට