අතින් Fill අයදුම්පත්


  • hand_fill_applications_02
  • hand_fill_applications_01
  • අතින් Fill අයදුම්පත්
  • අතින් Fill අයදුම්පත්

වානිජ අලවනු ලැබේ පද්ධති සංවර්ධනය වී, HLP Klearfold මෘදු ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට ස්වයංක්රීය-පහළ ශෛලිය පැහැදිලි ප්ලාස්ටික් පෙට්ටි නිෂ්පාදනය කිරීම ඉතා භාෂා ගණනක ප්රවීණතාවය ඇති වේ. සහ අතින් තෘප්තියට යෙදුම් සඳහා කිසිවක් සසඳයි. අපගේ පැහැදිලි ප්ලාස්ටික් පෙට්ටි
අතින් ඉතා ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් පිහිටුවා, හා වේලාව සහ චලන අධ්යයනය සම්මත නැෙඟෙනහිර පළාතේ පෙට්ටි කට (30% දක්වා) සැලකිය යුතු ශ්රම පිරිවැය ඉතිරි කරයි.

 

වොච් අත්-Fill ආදර්ශණ          

අපේ වීඩියෝ නැරඹීමට